Kilohertz to megahertz conversion

Created with Sketch.